Advisors

Advisors (24 persons)

 • Gene, Environment, and Health: Pan-Chyr Yang, Ying-Chin Ko, Hsin-Su Yu
 • Social Welfare: Hou-Sheng Jan, Ly-Yun Chang, Li-Yeh Fu, Yeun-Wen Ku, James Hsueh
 • Food Safety: Lucy Sun Hwang, Hsien-Tang Hsieh
 • Health Policy: Ming-Liang Lee, Ken N. Kuo
 • Health Promotion: Tong-Liang Jiang, Chi-Pang Wen
 • Disease Prevention: Mei-Shu Lai, Mei-Hwei Chang
 • Medical Care: Yaw-Tang Shih, Mei-Ling Hsiao
 • Health Care: Chung-Fu Lan, Yue-Chune Lee
 • Health Care Insurance: Shou-Hsia Cheng, Ming-Been Lee
 • Patient Safety and Medical Ethics: Andrew T. Huang
 • Biotechnology Development: Hong-Jen Chang